•  

    Kontakt z osobami pełniącymi funkcję koordynatorów do spraw dostępności:


    Anna Polak – koordynator ds. dostępności cyfrowej

    oraz informacyjno-komunikacyjnej - 

    tel. 33 432 28 34

     

    Grzegorz Olma – koordynator ds. dostępności architektonicznej

    tel. 33 817 42 92

     

     

    Deklaracja dostępności Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach:  Deklaracja_dostepnosci.pdf

     

    Zarządzenie Nr 13/2020

    Dyrektora Gminnego Przedszkola publicznego w Kozach

    z dnia 29 września 2020 r.

    w sprawie: wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności


     


    Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 ze zm.)


    zarządza się, co następuje:

    § 1.


    Wyznaczam następujące osoby do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w Gminie Kozy:

    Anna Polak – koordynator ds. dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej,

    Grzegorz Olma – koordynator ds. dostępności architektonicznej.

     

    § 2.

     Do zadań koordynatora należy w szczególności:

    1)    wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminę;

    2)   przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminę, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

    3) monitorowanie działalności podejmowanej przez Gminę w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


    § 3.

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.