•  RODO w naszym Przedszkolu

    Inspektor Ochrony Danych Osobowych

    mgr Małgorzata Wróbel

    iod@gzosip.kozy.pl   tel. 33 8 174 291

     

    KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W KOZACH DLA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ww. PRZEDSZKOLA

    Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

    1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka przetwarzanych przez Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach jest: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Kozach, ul. Akacjowa 8.

    2)Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem email: iod@gzosip.kozy.pl lub telefonicznie 33 8174291.

    3) Administrator danych osobowych - przetwarza Pani/Pana dziecka dane osobowe na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust.1 w celu realizacji zadań ustawowych oraz statutowych.

    4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana dziecka danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych.

    5) Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres korzystania z edukacji przedszkolnej. Po zakończeniu edukacji przedszkolnej, wszystkie dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.

    6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

    7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

    8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

    9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

     

     

    Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego


    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
    z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016) Gminne Publiczne Przedszkole w Kozach informujemy, że:

     

    1. Administratorem Danych Osobowych systemu monitoringu wizyjnego (zwanym dalej Monitoring) jest Dyrektor Gminnego Przedszkola w Kozach z siedzibą ul. Akacjowa 8, 43-340 Kozy.

    2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola, ul. Szkolna 1, 43-340 Kozy, email: iod@gzosip,kozy.pl.

    3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

    4. Obszar objęty monitoringiem stanowią korytarze siedziby administratora oraz najbliższe otocznie na zewnątrz budynku Administratora.

    5. Zarejestrowane dane w postaci wizerunku nie podlegają profilowaniu, a przeglądanie danych odbywa się tylko w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa.

    6. Zarejestrowane przez Monitoring dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów, przez upoważnione do tego podmioty.

    7. Kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 14 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.

    8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania.

    9. Każdej osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

     

    Klauzule informacyjne do pobrania (PDF):

    Klauzula informacyjna art 14 - os. upoważnione do odbioru  Klauzula_informacyjna_art_14_-_os._upowaznione_do_odbioru.pdf

    Klauzula informacyjna dla Rodziców-opiekunów Klauzula_informacyjna_dla_Rodzicow-opiekunow.pdf

    Klauzula informacyjna -Kandydat do pracy Klauzula_informacyjna_-Kandydat_do_pracy.pdf

    Klauzula informacyjna Kontahent-Zleceniobiorca Klauzula_informacyjna_dla_zleceniobiorcow.pdf

    Klauzula informacyjna Rekrutacja dzieci-Przedszkole Klauzula_informacyjna_Rekrutacja_dzieci-Przedszkole.pdf

    Klauzula informacyjna- Wizerunek Klauzula_informacyjna-_Wizerunek.pdf

    Klauzula informacyjna-Pracownicy Klauzula_informacyjna-Pracownicy_1.pdf

    REGULAMIN korzystania z karty magnetycznej do wejścia i wyjścia z Gminnego Publicznego Przedszkola w Kozach REGULAMIN_Karty_magnetyczne-2_pdf.pdf

    REGULAMIN monitoringu wizyjnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach z siedzibą przy ul. Akacjowej 8 Regulamin_Monitoringu_pdf.pdf

    Klauzula informacyjna Przetwarzanie danych osobowych w związku z ewidencjonowaniem wejść i wyjść do budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w Kozach Klauzula_informacyjna_-Ewid._wejsc_wyjsc.pdf